هوش کسب و کار

ارایه یک مخزن داده ، با کیفیت و یکپارچه به منظور تحلیل و اتخاذ تصمیمات استراتژیک در زمان صحیح برای مدیران و رهبران هر بنگاه کسب و کار الزامی است

انبار داده

طراحی و پیاده سازی صحیح یک انبار داده،می تواند به یکی از مزایای رقابتی مهم هر سازمان تبدیل شود

یکپارچه سازی داده

تنها با بکارگیری یک روش صحیح یکپارچه سازی داده می توان در مسیر تبدیل داده به یک سرمایه مهم در سازمان حرکت کرد

کیفیت داده

کیفیت داده و نگهداری آن در یک سطح کیفی قابل قبول زمینه تصمیم گیری بر اساس داده قابل اعتماد را در یک سازمان فراهم می کند